مشاهدات و مکاشفات

http://www.yamojir.com/fa/tashrofat/moshahedat-va-mokashefat.html

 

http://www.salehin.com/fa/nekogoyan/zandegi/index.htm

 

http://www.salehin.com/fa/bahjat/zendeginameh/index.htm

 

 

« اگر عاقبت خیر می خواهید، نمازتان را به موقع بخوانید و از دروغ و حرام پرهیز کنید. »

http://www.salehin.com/fa/altafi/zendegi/index.htm

http://www.salehin.com/fa/mojtahedi/index.htm

     شیخ حسنعلی اصفهانی

http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/nokhodaki/index.htm

 

ای به ولای تو تولا ی من / از خود و اغیار تبّرای من
سود تو سرمایه سودای من / گر بشکافند سراپای من
جز تو نجویند دراعضای من / ناد علیاً علیاً یا علــی

http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/nokhodaki/index.htm

 

نوشته شده توسط ن.غ در دوشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۰ ساعت 21:25|